INLEIDING

Bedrijvenkring Altena verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen hebt in onze organisatie rondom al onze diensten. De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet.

OPBOUW PRIVACYVERKLARING

In de inleiding van dit document is informatie te vinden over Bedrijvenkring Altena. Bedrijvenkring Altena is als organisatie verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. In de onderstaande paragrafen beschrijven wij welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doelen wij dit doen. Ook lichten wij toe voor welke diensten wij de gegevens verwerken en op basis van welke grondslag wij dit mogen doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht, evenals het verwerken van persoonsgegevens buiten de EU. De beveiliging van persoonsgegevens komt aan bod samen met het behandelen van de bewaartermijnen. Als laatste is een onderdeel toegevoegd over welke rechten u als lid heeft en de mogelijkheid om een klacht in te dienen of contact op te nemen met Bedrijvenkring Altena.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer.

BENT U VERPLICHT OM PERSOONSGEGEVENS TE VERSTREKKEN?

Ja, in de meeste gevallen wel. Want in veel gevallen is het nodig om uw persoonsgegevens te gebruiken om u de dienst te kunnen bieden die u bij ons afneemt. In dat geval is het gebruiken van uw gegevens noodzakelijk voor de overeenkomst (in veel gevallen: het lidmaatschap van Bedrijvenkring Altena). Voor andere diensten bent u niet verplicht om gegevens te verstrekken. Voor sommige extra diensten zoals onze nieuwsbrief en de businessapp vragen wij dan eerst uw toestemming voordat wij (meer) persoonsgegevens van u verzamelen of voordat wij gegevens die wij al hebben voor andere doeleinden gebruiken dan uitvoering geven aan het lidmaatschap. Bedrijvenkring Altena heeft een eigen nieuwsbrief. Voor het versturen van de nieuwsbrief vragen wij om uw toestemming. Voor het versturen van de nieuwsbrief mogen wij uw persoonsgegevens, die wij hebben gekregen bij het aangaan van het lidmaatschap, niet gebruiken. Dit komt omdat u de persoonsgegevens hebt afgegeven voor een ander doel dan het versturen van een nieuwsbrief.

GEGEVENS VERZAMELD BIJ ANDEREN?

Bedrijvenkring Altena verzamelt geen gegevens bij anderen.

WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

Bedrijvenkring Altena is de juridische verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

WELKE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN WIJ VOOR ONZE DIENSTEN EN PRODUCTEN?

Persoonsgegevens kunnen voor het gemak worden onderverdeeld in categorieën. Wij gebruiken de volgende categorieën persoonsgegevens van u: (categorie 1) Naam en contactgegevens: Dit zijn uw voor- en achternaam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en website. (categorie 2) Betaalgegevens: Adresgegevens voor de facturering.

VOOR WELKE DOELEN GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

Wij gebruiken de genoemde persoons -en bedrijfsgegevens voor verschillende doelen.

  1. Lidmaatschap van Bedrijvenkring Altena
  2. Verzenden van onze nieuwsbrief
  3. Op de website, zodat andere leden en bezoekers van de website met u in contact kunnen treden.
  4. In de businessapp, zodat andere leden via de app met u in contact kunnen komen.

OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAGEN GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

Toestemming Bedrijvenkring Altena gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en het gebruik van uw gegevens op de website, als grondslag toestemming die is afgegeven bij het aangaan van het lidmaatschap. Voor het gebruik van gegevens in de businessapp is afzonderlijk, schriftelijk en per e-mail, toestemming aan u gevraagd.

BESTAAN VAN GEAUTOMATISEERDE INDIVIDUELE BESLUITVORMING

Bedrijvenkring Altena maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor onze dienstverlening niet nodig is. Dit houdt in dat Bedrijvenkring Altena bijvoorbeeld niet aan profiling doet.

DELEN WIJ DE GEGEVENS MET ANDERE PARTIJEN?

Bedrijvenkring Altena deelt geen persoonsgegevens met andere organisaties.

WORDEN UW GEGEVENS BUITEN DE EU GEBRACHT?

Bedrijvenkring Altena verwerkt persoonsgegevens alleen binnen de EU. Aangezien de privacyverklaring van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

HOE BEVEILIGEN WIJ UW GEGEVENS?

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, heeft Bedrijvenkring Altena een strikt beleid als het hier om gaat. Zoals hierboven is duidelijk gemaakt verwerken wij alleen persoonsgegevens binnen de EU. Bovendien hanteren wij verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het gebruik van encryptie en het trainen van ons bestuur op het gebied van privacy.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

(categorie 1) Naam en contactgegevens Deze gegevens bewaren wij zolang een lid bij ons ingeschreven staat, en twee jaar nadat het lidmaatschap beëindigd is. (categorie 2) Betaalgegevens Deze gegevens bewaren wij zolang een lid bij ons ingeschreven staat, en daarna nog 7 jaar. Dat is de wettelijk verplichte bewaartermijn.

WELKE RECHTEN HEEFT U OP BASIS VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

Bedrijvenkring Altena vindt het belangrijk dat de klant de rechten op basis van de wet goed kan uitoefenen. U heeft bij ons inzage in de volgende rechten:

  • Het recht van inzage: u heeft het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
  • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, heeft u het recht om deze aan te laten passen;
  • Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze hebben gekregen, heeft u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst;
  • Het recht van beperking: gedurende de periode dat wij bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, heeft u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
  • Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar je keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
  • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar. Wilt u extra informatie of gebruik maken van een van bovenstaande rechten? Neem dan contact met ons op via info@bka-altena.nl.

KLACHT INDIENEN BIJ DE BEVOEGDE AUTORITEIT: AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Bedrijvenkring Altena vindt het belangrijk om tevreden leden te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, kan het voorkomen dat u als klant niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

HOE NEEMT U CONTACT MET ONS OP?

Mocht u nog vragen, een klacht of opmerking hebben, dan kunt u contact opnemen via info@bka-altena.nl.