Via ‘Tel mee met Taal’ is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er zijn in voorgaande jaren al meerdere subsidierondes geweest en ook in 2020 kan er weer, ook door werkgevers, subsidie worden aangevraagd. Hieronder lees je alles over de subsidieregeling van 2020.

Subsidieregeling 2020
De precieze invulling van de subsidieregeling is pas definitief ná publicatie in de Staatscourant. Dit wordt verwacht in april 2020. Onderstaande informatie is dus onder voorbehoud, en puur bedoeld om partijen te informeren over hoe de subsidieregeling van ‘Tel mee met Taal’ er in 2020 naar verwachting uit gaat zien. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie. Zodra de subsidieregeling voor 2020 definitief is vast gesteld, melden wij dat via onze website en via mail.

Wie kan subsidie aanvragen?
Naast werkgevers kunnen ook scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen subsidie aanvragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen van ‘Tel mee met Taal’ kan je deze ronde subsidie aanvragen. Net als in vorige jaren is er subsidie beschikbaar voor:
• Projecten en cursussen taal, rekenen en/of digitale vaardigheden gericht op laagtaalvaardige ouders.
• Cursussen taal, rekenen en/of digitale vaardigheden gericht op laagtaalvaardige werknemers.
Kijk voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden voor projecten en cursussen voor ouders op www.telmeemettaal.nl/subsidie/ouders.
Kijk voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden voor cursussen voor werknemers op www.telmeemettaal.nl/subsidie/werkgevers.

Loting
Aanvragen worden toegekend op basis van een loting. Zo krijgen alle aanvragers die op tijd hun aanvraag indienen, een gelijke kans op toekenning, en is het niet langer nodig om te haasten een aanvraag rond te krijgen aan het begin van de aanvraagperiode. Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt dus door loting bepaald welke subsidieaanvragen worden gehonoreerd. Na het sluiten van de aanvraagperiode wordt er geloot door een notaris. Daarna toetst Dus-i (Dienst subsidies aan instellingen) de aanvragen op volledigheid en geldigheid. De precieze lotingprocedure wordt t.z.t. op onze website geplaatst.

Start aanvraagperiode 1 mei 2020
Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden van 1 mei 2020 09.00 uur tot en met 31 mei 2020 middernacht. Voorbeeldversies van de aanvraagformulieren worden te zijner tijd online gezet. De aanvraagformulieren zelf worden op 1 mei 2020 online gezet (met daarin opgenomen een activiteitenplan en een begroting). Zoals gezegd kunnen onze partners u hierbij helpen.

Maximale bedragen
In totaal is er in 2020 ruim 4 miljoen euro beschikbaar. Voor subsidieaanvragen door werkgevers is € 2.900.000 beschikbaar. De maximale bedragen die per aanvraag ingediend kunnen worden, staan hieronder.

Inspiratie
Een aantal inspirerende voorbeelden vind je op www.telmeemettaal.nl/succesverhalen.